Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

Stanovisko CZEDMA ke Kodexu etické obchodní praxe Medtech Europe - granty a dary


4. Granty a charitativní akce
4.1. Obecné principy
A) Granty a charitativní dary musí být dle okolností poskytnuty přímo HCO. Granty a charitativní dary nesmí být poskytovány na základě žádosti podané HCP, ledaže HCP je zaměstnancem žádající organizace a podává žádost písemně jménem této organizace.
Tzn. Není možné poskytovat Granty nebo charitativní dary jednotlivým HCP na základě jejich ústní či písemné žádosti.

B) Platba (nebo poskytnutí jiné podpory) cestou jakéhokoli Grantu nebo charitativního daru musí být vždy poskytnuta přímo přijímající organizaci. Vedle toho budou všechny Granty a charitativní dary uvádět Člena jako poskytovatele Grantu nebo charitativního daru.

C) Členové musí implementovat nezávislý rozhodovací/revizní proces za účelem zjištění, prevence a zmírnění potenciálních rizik úplatkářství a korupce vzniklých v souvislosti s poskytnutím Grantu nebo charitativního datu konkrétnímu nadcházejícímu příjemci.
Tzn.: Granty a charitativní dary nesmí být jakýmkoli způsobem navázány na minulý, současný nebo potenciální budoucí nákup, pronájem, doporučení, předepisování, používání, dodání nebo zajištění výrobků nebo služeb Členské společnosti. Je důležité, aby podpora charitativních a/nebo filantropických programů a činností Členskými společnostmi nebyla vnímána jako sleva z ceny, odměna oblíbeným zákazníkům nebo podněcování k nákupu, pronájmu, doporučení, předepisování, používání, dodání nebo zajištění výrobků nebo služeb Členských společností.

D) Veškeré Granty a charitativní dary musí být Členy vhodně zdokumentovány. Vedle toho budou Granty a charitativní dary poskytovány pouze v odpovědi na písemnou žádost podanou žádající organizací (formulář této žádosti v českém jazyce lze najít na www.czedma.cz) nebo na zdokumentovaný podnět ze strany Členské společnosti obsahující dostatečné informace dovolující objektivní zhodnocení požadavku, který má být Členskou společností proveden.
Tzn: žádné granty ani charitativní dary nesmí být Členem uděleny na základě ústní či písemné žádosti HCP, pokud není zároveň osobou pověřenou HCO. Žádný Grant nebo charitativní dar nesmí být poskytnut, dokud nebude oběma stranami podepsána písemná dohoda zachycující jeho podmínky.


4.2. Charitativní dary
Členové mohou neomezeně poskytovat Charitativní dary na skutečné charitativní nebo jiné filantropické účely. „Neomezené“ v tomto kontextu znamená, že Členové nemají žádnou kontrolu nad konečným použitím financí (nebo jiné podpory), kterou poskytují jako Charitativní dary nad rámec obecných omezení k zajištění, že finance (nebo jiná podpora) jsou použity na charitativní a/nebo filantropické účely.

Tzn.: Člen nemůže poskytnout Charitativní dar na podporu všeobecného chodu nemocnice nebo jiné Organizace zdravotní péče. Charitativní dar by měl být věnován pouze právnímu subjektu nebo orgánu, který má charitativní a/nebo filantropické účely jako svůj hlavní účel.

Podle Kodexu u nemocnic a HCO je jejich hlavním účelem zdravotnická péče, nikoli charitativní a/nebo filantropická aktivita.
Zároveň není možné, aby Člen poskytl Charitativní dar charitě, která byla určená HCP místo obdržení jeho honoráře za poskytnutí konzultačních nebo přednáškových služeb pro Člena a to bez ohledu na důvody, které ho k tomu vedly.


4.3. Vzdělávací granty
Členové mohou poskytnout omezené Vzdělávací granty (viz Slovníček) pro zlepšení skutečného zdravotnického vzdělání. „Omezené“ v tomto kontextu znamená, že Členské společnosti mohou specifikovat zamýšlený účel Vzdělávacího grantu ve Smlouvě o grantu. Členská společnost rovněž zajistí, že smlouva o Vzdělávacím grantu s přijímající organizací zahrnuje práva pro ověření, že Grant je použit pro zamýšlený účel. Členské společnosti zdokumentují a veřejně zpřístupní všechny Vzdělávací granty v souladu se Směrnicemi o zpřístupnění v Kodexu a to nejpozději na konci Přechodného období.
Členské společnosti mohou poskytovat Vzdělávací granty na následující účely (příklady):

A) Podpora účasti HCP na Vzdělávacích akcích organizovaných třetími osobami:
V případech, kdy je Vzdělávací grant poskytnut pro účely podpory účasti HCP na Vzdělávacích akcích organizovaných třetími osobami, Organizace zdravotní péče, která Grant obdržela, bude výhradně odpovídat za výběr účastníků, a to bude uvedeno v písemné smlouvě o Grantu.
Tzn.: Člen nesmí ovlivňovat výběr HCP, které HCO za jím poskytnutý Grant nominuje k účasti na |vzdělávacích akcích organizovaných třetími osobami.

B) Podpora Vzdělávacích akcí organizovaných třetími osobami:
Jako obecný princip platí, že Vzdělávací akce organizovaná třetími osobami formou Vzdělávacího grantu od Členů Organizaci zdravotní péče musí.
- Dodržet Kapitolu 1. Obecná kritéria pro akce; a kde je to přiměřené získat schválení prostřednictvím Konferenčního schvalovacího systému (CVS) v případě, že se jedná o mezinárodní akci nebo akci s mezinárodní účastí („česko – slovenské“ akce)
- V případech, kdy je nadcházející příjemce Vzdělávacího grantu zároveň organizátorem Vzdělávací akce a je rovněž HCO, přijímající HCO bude výhradně odpovídat za:
o Programový obsah;
o Výběr přednášejících;
o Zaplacení honorářů přednášejícím, pokud je třeba.
Členové se nebudou jakkoli podrobně zapojovat do určování obsahu vzdělávacího programu ani do výběru přednášejících a toto bude zohledněno v písemné dohodě o Grantu. Pokud to bude výslovně vyžadováno, Členové mohou doporučit přednášející nebo vznášet připomínky k programu.
Tzn.: Členové mohou na požádání doporučit výběr přednášejících, ovšem konečné rozhodnutí bude na organizátorovi Vzdělávací akce. Honorář pro přednášející musí být součástí Grantu.

C) Stipendia a postgraduální stipendia
Členové mohou poskytovat Vzdělávací granty v omezeném rozsahu ve formě Grantů na stipendia a postgraduální stipendia pro podporu zlepšení zdravotnického vzdělání HCP. Pouze HCO, kde jsou HCP na praxi, mohou vhodně žádat a/nebo získat takové Vzdělávací granty. Členové nesmí neposkytnout Vzdělávací granty na podporu stipendií a postgraduálních stipendií na žádost jednotlivých HCP.
Tzn.: Členové se nesmí jakkoli účastnit výběru HCP, kteří budou mít prospěch ze Vzdělávacího grantu a to bude zohledněno v písemné smlouvě o Grantu mezi Členem a přijímající HCO.

D) Granty na kampaně o informovanosti veřejnosti
Členové mohou rovněž poskytnout HCO vzdělávací granty v omezeném rozsahu poskytování informací, propagování informovanosti a/nebo vzdělávání pacientů nebo široké veřejnosti o relevantních tématech zdravotní péče, na kterých má Člen zájem a/nebo je do nich zapojen včetně přiměřeného množství jednorázového použití a/nebo opakovaného použití výrobku zdarma po omezenou dobu trvání propagace.

E) Výzkumné granty
Člen poskytující Výzkumné granty zajistí, že neovlivňuje výzkum. Za účelem zajištění, že Výzkumné granty jsou poskytovány „omezeným“ způsobem však Členové vyjasní zamýšlený výzkumný rozsah a účely, pro které je Grant požadován, a zajistí, že písemná smlouva o Grantu s přijímající organizací obsahuje práva Členů ověřit, že je Grant využit pouze pro dohodnuté zamýšlené výzkumné použití. Takové ověření může zahrnovat vyžádání dokumentace související se studií, jako jsou kopie protokolu výzkumu nebo kopie souhlasů etického výboru a/nebo regulatorních souhlasů nebo kopie studijní zprávy po dokončení před ukončením výzkumu.
Veškeré požadavky na Výzkumné granty ze strany nadcházejících příjemců Grantu musí být písemné a musí uvádět podrobnosti, nejméně co se týká typu, povahy a cílů výzkumné činnosti, milníky a rozpočet, odhadované trvání výzkumu, žádosti o oprávnění nebo souhlasy etického výboru, regulatorní a/nebo jiná oprávnění nebo souhlasy. Členská společnost může zohlednit žádost o Výzkumný grant před souhlasem od etického výboru u konkrétního výzkumného projektu, ale nesmí přijmout žádné konečné rozhodnutí ohledně žádosti o Grant, dokud výzkum nezíská formální souhlas etického výboru.
Smlouvy o Výzkumném grantu musí obsahovat ustanovení vztahující se k hlášení nepříznivých událostí, kde je to vhodné, a budou vyžadovat zveřejnění Členské společnosti a Grantu v plném rozsahu ze strany organizace přijímající Grant a hlavního zkoušejícího ve všech ústních nebo písemných prezentacích výsledků.
Předměty ke vzdělávání a dárky
Členové mohou výjimečně poskytnout předměty ke vzdělávání a/nebo dárky v souladu s národními právními předpisy, nařízeními a odvětvovými a profesními etickými kodexy země, kde má Odborník na zdravotní péči povolení k výkonu praxe. Členské společnosti mohou poskytovat pouze předměty ke vzdělávání a/nebo dárky v souladu s následujícími principy:

a. Musí se vztahovat k praxi HCP nebo k prospěchu pacientů nebo mít skutečnou vzdělávací funkci.

b. Žádné předměty ke vzdělávání a/nebo dárky by neměly být poskytnuty v odpovědi na žádosti ze strany HCP.

c. Žádné předměty ke vzdělávání a/nebo dárky nesmí být poskytnuty ve formě hotovosti nebo ekvivalentu hotovosti.

d. Musí být skromné hodnoty a mohou to být předměty s logem nebo bez loga.

e. Člen může příležitostně poskytnout HCO předměty ke vzdělávání vyšší hodnoty a to vždy za předpokladu, že věc slouží skutečné vzdělávací funkci zaměstnanců HCO a má přínos pro pacienty. Takové věci by neměly být poskytovány jednotlivým HCP pro jejich osobní použití. Mezi tyto předměty patří zdravotnické knihy nebo anatomické modely, ale pouze pokud se vztahují k terapeutickým oblastem, na kterých má Člen zájem a/nebo je do nich zapojen.

f. Předmět ke vzdělávání se rovněž musí vztahovat k terapeutickým oblastem, na kterých má Člen zájem a/nebo se jich účastní. U vzdělávacích věcí s vyšší hodnotou musí Členové vést vhodné záznamy o jejich poskytnutí HCO. Takové věci by však neměly být součástí běžných režijních nebo provozních nákladů. HCO.

g. Členské asociace poskytnou směrnice o vhodných limitech pro dárky v souladu s výše uvedenými principy.

h. Pro transparentnost výkladu „předmětů ke vzdělávání a dárků:“ Asociace CZEDMA uvádí následující příklady pro dárky v souladu s výše uvedenými principy, jejichž hodnota nesmí přesáhnout 500 Kč.
 Veškeré druhy kancelářských potřeb
 Předměty upotřebitelné v laboratořích včetně ochranného oděvu
 Předměty sloužící v rámci seminářů
 Další předměty podporující výkon lékařského povolání
 Pomůcky pro vyšetřování pacientů v ambulancích a laboratořích.

Tzn.: Poskytnutí vzdělávacích věcí a/nebo dárků nesmí nezákonně odměňovat, motivovat a/nebo podněcovat HCP, aby zakoupili, pronajali, doporučili, předepsali, použili, dodali nebo zjistili výrobky nebo služby Členů a to ani v případech, kdy HCP spolupracují jako poradci nebo přednášející pro Členy odmítnou honorář za své služby. Podle Kodexu Člen nesmí projevit ocenění poskytnutím malého dárku HCP, jako je láhev vína nebo kytice květin. Člen nesmí poskytnout takový dar, protože to otevírá možnosti pro mylný výklad k porušení Principu image a vnímání.

2017-11

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

24. Valná hromada CZEDMA

24. Valná hromada CZEDMA se koná ve středu 22. března od 10.30 hod. nově v FABRIKA HOTEL, Humpolec, Školní 511. Podrobný program, včetně připravovaných materiálů, jsou postupně uveřejňovány v členské sekci....

Laboratoře žijí IVDR

Pokračujeme v naších webinářích se zaměřením na IVDR. Tentokrát se podíváme jak IVDR dopadá na naše zákazníky, klinické laboratoře. Téma je    "Laboratoře žijí IVDR" Presentace se soustředí...

Copyright 2023 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz